Doctorul Paulescu – 140 de ani de la naştere (I) PDF Imprimare Email
Pe 30 octombrie 2009 se împlinesc 140 de ani de la naşterea doctorului Nicolae C. Paulescu (1869-1931), adevăratul descoperitor al insulinei (pe care el o numise pancreină) şi «cel mai mare interpret ştiinţific al divinităţii» (formulă prin care l-a definit colaboratorul şi editorul său interbelic dr. V. Trifu, dar care a fost larg colportată mai ales de Părintele Galeriu, mare admirator al doctorului Paulescu).

Voi posta aici, cu acest prilej, o serie de texte de şi despre Nicolae C. Paulescu (texte care se regăsesc şi în crestomaţia intitulată Doctorul Nicolae C. Paulescu sau Ştiinţa mărturisitoare, apărută în 2002 la Editura Christiana şi care în curînd va apărea într-o a doua ediţie, revizuită şi adăugită). (R. C.)
DOCTORUL NICOLAE C. PAULESCU
SAU ŞTIINŢA LUI SCIO DEUM ESSE *“Vin deci să aduc înţelepciunii infinite
prinosul de adoraţie al ştiinţei vieţii”.

(Nicolae C. Paulescu)


Fiecare epocă, de cînd lumea, şi-a avut preju­de­căţile ei. Ceea ce numim mentalităţi sînt, în primul rînd, sinteze colective ale prejudecăţilor dominante într-un anu­­­­mit moment istoric. Mentalitatea modernă, pe lîngă prejudecata că nu ar mai avea prejudecăţi, se defineşte prin alte cîteva apriorisme generale şi cronicizate: exal­tarea raţiunii, a individului, a progresului etc. La rînd cu acestea (şi în strînsă legătură cu ele) stă prejudecata incompatibilităţii între adevărul ştiinţific şi adevărul religios, între valorile credinţei şi valorile cunoaşterii. Adevărurile se extrag raţional şi experimental, dintr-o rea­litate limitată la imediatul empiric. Lumea este conju­rată să răspundă schemelor noastre mentale şi posibi­lităţilor tehnice de care dispunem. Tot ceea ce nu intră în aceste cadre de recepţie şi interpretare, adică în sistemul curent de prejudecăţi, ofensează sau sperie. Spiritul rătă­ceşte printre fenomene, ignorînd esenţele. Efectele sînt înregistrate cu meticulozitate, dar cauzalitatea este în su­fe­­rinţă: adevăratele cauze sînt confundate, cel mai ade­sea, cu condiţiile favorizante ale fenomenelor. Fizicul tri­umfă asupra metafizicului, fără scrupule şi fără com­plexe. Într-o lume atât de suficientă sieşi, de Dumnezeu nu mai este nici nevoie, nici loc. Cum observa un Saint-Exupéry, “oa­­menii pierd esenţialul şi ignoră ceea ce au pierdut”. Ră­­mîne doar mirarea difuză că, după atîta cumul de “deş­teptă­ciu­ne” şi “progres ştiinţific”, lumea, în loc să se pre­facă în “pa­­ra­dis”, aduce tot mai mult a “infern”!

Citeşte mai mult...
 
Ortodoxia şi "Zeul toleranţei" PDF Imprimare Email

O nouă carte de excepţie – „Zeul toleranţei” şi descreştinarea creştinismului. O privire ortodoxă – va apărea, pînă la sfîrşitul acestei luni, la Editura Christiana din Bucureşti. Este o radiografie ortodoxă de peste patru sute de pagini, întemeiată pe o amplă bibliografie la zi, a curentelor dizolvante din lumea noastră contemporană, care toate se prevalează de imperativul aşa-zisei „toleranţe”, prost sau tendenţios înţeles.

Autorul cărţii, care între timp a îmbrăcat haina monahală, doreşte să-şi păstreze anonimatul. Reproduc aici, ca provocare la o lectură esenţială, prefaţa volumului, semnată de d-l Costion Nicolescu. (R. C.)
Despre toleranţă şi intoleranţă:
o perspectivă de pe versantul însorit
al dreptei credinţeToleranţa reprezintă, de câteva decenii bune, o temă extrem de prezentă în agora globalizată a zilelor noastre. Se aud foarte adesea chemări intempestive la toleranţă, precum şi acuzaţii vehemente de intoleranţă.

Discuţiile în legătură cu toleranţa sunt însă cel mai adesea alterate de ceea ce reprezintă una dintre racilele timpurilor moderne: corectitudinea politică. Autorul prezentei lucrări dedică, de altfel, un capitol consistent acestei corectitudini politice (Toleranţa şi „corectitudinea politică”), pe care o defineşte a fi un curent de gândire. Corectitudinea politică atacă gândirea şi limpezimea ei printr-un atentat pervers la limbă1. Schimbând termenii de definire, corectitudinea politică crede că poate schimba şi realităţile. Dar, chiar dacă realităţile nu pot fi schimbate, se alterează grav percepţia omului asupra lor, producându-se adesea confuzii grave în legătură cu valorile, cu conţinutul şi ierarhia lor. La nivelul omului comun, precum şi la cel al intelectualului superficial sau al celui „cu pretenţii” (de a fi atoateştiutor), corectitudinea politică poate fi devastatoare întru descreştinare.

Citeşte mai mult...
 
Mişcarea legionară: dosar bibliografic PDF Imprimare Email
 
Arhanghelul Mihail
(frescă de la M-rea Hurezi)


Lămuriri preliminare


Încerc, cu acest “Dosar bibliografic”, nu doar să ofer o orientare mai largă cititorului interesat, dar să şi pun un început de ordine în hăţişul de-a dreptul deconcertant al bibliografiei legionare.

Deşi probabil cea mai completă şi mai sistematizată din cîte s-au alcătuit pînă acum, bibliografia care urmează este totuşi departe de a fi una exhaustivă şi fără cusur.

O problemă spinoasă rămîne aceea că numeroase ediţii sînt greu accesibile, dacă nu chiar de negăsit: este vorba de multe dintre cele apărute în intervalul 1937-1941 (cînd s-a editat enorm şi dezordonat, scoţîndu-se, succesiv sau chiar în paralel, mai multe ediţii pe an din unul şi acelaşi titlu, uneori în tiraje mici şi cel mai adesea în condiţii rudimentare, multora lipsindu-le indicaţiile uzuale în producţia editorială) sau de cele scoase în exil (în locurile şi condiţiile tehnice cele mai diverse, uneori cu un amatorism înduioşător, fără ca editorii să ştie întotdeauna unii de ceilalţi, iar în unele cazuri ignorîndu-se deliberat, din adversităţi personale sau de grup).

Dacă pentru perioada antebelică editorialistica defectuoasă se explică în primul rînd prin graba şi chiar clandestinitatea tipăriturilor (“prigoanele” şi cenzura ţinîndu-se aproape lanţ), în exilul postbelic e o realitate că marile figuri culturale ale Legiunii fie fuseseră deja decimate, fie rămăseseră izolate în ţară, fie au ajuns să renunţe – din decepţie, teamă sau prudenţă – la implicarea directă într-un activism politic prost văzut şi falimentar. Vasta şi încăpăţînata muncă editorială a exilului legionar n-au făcut-o eliazii şi ciorăneştii, ci nişte oameni poate harnici şi cumsecade, dar fără altitudine culturală şi îndeobşte fără competenţele necesare (pe care s-au străduit să şi le dobîndească singuri, “din mers”, cu mai mult sau mai puţin succes).

Citeşte mai mult...
 
Mânăstirea Diaconeşti – Cum se cinstesc martirii PDF Imprimare Email

 
Coperta albumului (apărut la Editura Bonifaciu
şi imprimat la Tipografia Gutenberg)


În timp ce noi ne înfruntăm steril pe bloguri şi oferim lumii largi imaginea stînjenitoare a unei Ortodoxii româneşti dezbinate în sine, primitive şi clevetitoare, incapabile şi să-şi unească într-un duh viii, şi să-şi cinstească în mod cuviincios morţii, prefăcînd zestrea de sfinţenie a neamului într-o răfuială între “găşti” şi într-o miză a trufiilor ulcerate, iată că obştea Sfintei Mănăstiri Diaconeşti continuă să lucreze cu har, temeinicie şi discreţie la adevărata cinstire şi înviere publică a memoriei martirilor de la Aiud şi din toate temniţele comuniste din România.

După ce în anii anteriori, în afară de alte realizări mai mărunte, a îngrijit exemplar două volume de memorii ale lui Ioan Ianolide şi unul al părintelui Gheorghe Calciu, iar în toamna trecută a scos splendidul album-documentar fotografic Fericiţi cei prigoniţi. Martiri ai temniţelor româneşti, obştea de la Diaconeşti ne oferă în vara aceasta, în excepţionale condiţii grafice, albumul iconografic Icoana Noilor Martiri ai Pămîntului Românesc (alcătuit din detalii mărite ale icoanei şi din extrase corelative din memorialistica şi poezia închisorilor).

Citeşte mai mult...
 
Lămuriri principiale despre proiectul Aiud PDF Imprimare Email

Preliminarii la un interviu
acordat revistei Rost (nr. 78)

Exegi monumentum ?


De cînd lumea, eroii şi martirii nu şi-au ridicat ei înşişi memoriale sau biserici şi nu s-au autocelebrat, ci memorialele le-au ridicat urmaşii, ca semn că au înţeles sensul jertfei înaintaşilor şi că o preţuiesc ca atare.

Sigur, astăzi timpul pare să se grăbească, dar principiul rămîne acelaşi. La Aiud, supravieţuitorii au înălţat monument celor căzuţi. Deci nu ca să se cinstească ei pe ei înşişi, ci ca să ofere generaţiilor noi un cadru de cinstire a fraţilor martirizaţi în lupta anticomunistă.

Mai tîrziu a răsărit ideea binecuvîntată ca în jurul mausoleului (sfinţit deja ca biserică de Înaltul Bartolomeu) să se ridice un schit, pentru veghe şi rugăciune neîncetată. Şi schitul s-a ridicat, cu contribuţia hotărîtoare a părintelui Iustin Pârvu, marele duhovnic trecut el însuşi prin calvarul Aiudului.

Citeşte mai mult...
 
Luna Maicii Domnului – Femeia şi Cuvîntul PDF Imprimare Email

Din Edictul imperial bizantin din 1297, dat de împăratul Andronic II Paleologul, de proclamare a lunii august drept Luna Maicii Domnului:
„Acum este o împreună-prăznuire a celor cereşti şi a celor pămînteşti. Acum îngerii, pogorînd din cer, se amestecă cu noi, oamenii. [...] Acum Însuşi Dumnezeu vine de o cheamă pe Maica Lui şi, primind în sînurile Sale preasfîntul ei suflet, îl urcă la ceruri în alai de îngeri care plinesc lauda lui. Acum Fecioara, chiar dacă se mută cu trupul de aici, nu se depărtează de la noi, ci, veghind dintru cele de sus, cată la noi în veac. [...] Deci cuvine-se ca praznicul Adormirii ei să fie prăznuit nu doar o singură zi, ci, luînd început o dată cu luna, să o străbată întreagă şi să se încheie o dată cu ea”.

Se impută adeseori creştinismului un anume misoginism, uitîndu-se că, prin Maica Domnului, „Noua Evă”, creştinismul a reabilitat femeia şi a aşezat-o mai presus de orice făptură creată.
 
Teologul rus din exil Paul Evdokimov a scris o carte referenţială cu titlul Femeia şi mîntuirea lumii (apărută şi în româneşte, la Editura Christiana, în 1995 şi 2004). Spre lămurirea adevăratului punct de vedere creştin asupra statutului şi valorii femininului, am selectat mai jos cîteva frag­mente dintr-o altă scriere, mai sintetică, a aceluiaşi ilustru autor rus: „Femeia şi Cuvîn­tul: vocaţia religioasă a femeii” (traducere din limba franceză: Ioana Milutinovici). (Răzvan Codrescu)

Citeşte mai mult...
 
Reeducarea de la Aiud: Raport Oficial II PDF Imprimare Email

 (a II-a parte)

 

 Raportul colonelului Crăciun

către Ministerul de Interne

la încheierea reeducării

 

[...] NISTOR NICOLAE, fost şef de grup F.D.C., condamnat 18 ani în lotul lui Puiu Atanasiu, demascându-l pe deţinutul Voichin Constantin, fost şef F.D.C., element recalcitrant i-a spus acestuia la club:

“Domnule Voichin, eşti necinstit, în primul rând pentru că te menţii pe aceeaşi poziţie criminală a organizaţiei legionare, iar în al doilea rând, pentru că ascunzi adevărul şi faptele criminale ale tale. Ai afirmat aici că după 23 August 1944 n-ai mai desfăşurat activitate legionară. Ai uitat să arăţi că între anii 1947-1949 ai reorganizat F.D.C.-iştii din fostul judeţ Târnava Mică, c-ai condus activitatea acestora, c-ai făcut noi recrutări de membri, ai organizat ajutorul şi adăpostirea unor trădători şi spioni ca: Secu Şerban şi c-ai cules informaţii în scop de spionaj pentru aceştia, De asemenea, că şi în închisoare ai continuat să duci pe mai departe activitate legionară”.

Deţinutul DUDUŢĂ PETRE l-a demascat pe Georgescu Alexandru, inginer, condamnat în lot cu Jijie Ion, spunându-i: “Domnule Georgescu, simt ca o datorie să arat, cât eşti dumneata de necinstit atât faţă de noi deţinuţii, cât şi faţă de administraţie. În declaraţia pe care ai făcut-o la club, ai încercat mai mult să ne convingi că dumneata ai renunţat de mult la legionarism şi că nu mai faci politică. Ei bine, eu arăt, pentru ca lumea să te cunoască, că cu 3-4 ani în urmă, în timp ce eram împreună în aceeaşi cameră, ne vorbeai despre «căpitan» ca trimis al lui Dumnezeu, despre Horia Sima ca despre cel mai mare om politic din lume, despre felul cum trebuie să acţionăm atunci când legiunea va veni la putere; ne-ai vorbit despre superioritatea americanilor şi despre rolul acestora în «eliberarea României».

Citeşte mai mult...
 
Reeducarea de la Aiud: Raport Oficial I PDF Imprimare Email
(I parte)

 

Raportul colonelului Crăciun

către Ministerul de Interne

la încheierea reeducării


În regimul nostru, munca cultural-educativă este o problemă de stat. În nenumărate rânduri, conducerea partidului şi statului a atras atenţia asupra acestei  munci.

Pentru reeducarea deţinuţilor, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sunt instrucţiuni şi ordine precise. Direcţia Generală a Penitenciarelor şi coloniilor de Muncă, prin serviciul cultural-educativ, conduce, îndrumează şi controlează munca în cadrul penitenciarelor şi coloniilor de muncă.

Din învăţătura partidului şi îndrumările date de conducătorii noştri, rezultă că munca cultural-educativă în penitenciare este o necesitate. Dacă în perioada de trecere de la capitalism la socialism, funcţia represivă a statului are un rol deosebit în reprimarea împotrivirii elementelor duşmănoase nu trebuieşte neglijată nici activitatea cultural-educativă, care contribuie la schimbarea elementelor duşmănoase în ce priveşte atitudinea faţă de muncă, faţă de bunurile poporului şi faţă de patria noastră socialistă.

Citeşte mai mult...
 
Literatura închisorilor comuniste: Demostene Andronescu PDF Imprimare Email

 
 
În curînd, la Editura Christiana: 
 
Demostene Andronescu,
 
Reeducarea de la Aiud.
Peisaj lăuntric.
Memorii şi versuri din închisoare


 
 
 
 
Demostene Andronescu
sau vocaţia mărturisirii

 
                           Căci cei cuminţi n-ar face rod nici unii
                           De n-ar muri în locul lor nebunii...


Răspuns la „teroarea istoriei”

Ceea ce se numeşte îndeobşte „literatura închisorilor comuniste”1 reprezintă unul dintre aspectele cele mai semnificative ale literaturii noastre contemporane şi o experienţă unică în întreaga istorie a creaţiei literare româneşti. De aceea nu-i deloc lesne să scrii despre o astfel de literatură, care trebuie judecată adesea cu măsuri diferite faţă de producţia literară curentă. Ne aflăm, mai exact spus, în faţa unui alt raport cu esteticul, a unui alt tip de relaţie între creator şi operă. Spiritul critic trebuie să devină mai maleabil şi mai nuanţat, spre a nu risca posibilele confuzii de planuri sau chiar impietăţile. Aici se amestecă, în proporţii nemăsurabile, elemente etice, estetice, psihologice, religioase, filosofice, politice; judecata trebuie să fie complexă şi să vizeze sinteza adeseori inefabilă a acestor elemente; orice abordare unilaterală sau prea tehnică este neavenită. Nu ai dreptul să te apropii doar belfereşte de un asemenea capital de mucenicie creatoare. Poate că acesta este şi unul dintre motivele pentru care profesioniştii criticii şi istoriei literare (cazul cel mai recent este cel al lui Nicolae Manolescu) continuă să se poarte de parcă această literatură nici n-ar exista...

Citeşte mai mult...
 
"Lună plină" PDF Imprimare Email
  (Schiţă)
 

    – Lor lumina Lunii le place. Stăpâni ai cerurilor lumeşti, şi nu doar ai pământurilor şi hăurilor, alunecă prin spaţii siderale, ferindu-se de stele pe cât pot, dar bucurându-se – desigur, scrâşnit – de sateliţii acestora. Iar pe Pământ ei mai cu seamă în razele de Lună lucrează. Şi, se înţelege, mai ales, da!, mai ales când este lună plină.

    – Dar de ce Luna... sau sateliţii?

    – Vezi, Soarele este încă al Lui.

    –  Al lui Dumnezeu?

    – Desigur. Uite, lumina lui încălzeşte, dă viaţă, chiar dacă poate să şi ardă, să nimicească – aş putea spune chiar să pedepsească. Pe de altă parte, Universul făcut pentru Împotrivitor – la cerere, de!, comandă specială – are doar un foc negru, a cărui putere creşte cu adâncimea. Iar acest foc nu luminează, nu încălzeşte, doar arde. Şi atunci, fireşte, îngheaţă.

    – Cum aşa?!

    Sprâncenele groase, albite de vreme, se încruntară înfricoşător.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cele mai citite articole


Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/redi2001/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79
 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro
 
 
escort bayan