Proiect FSE POSDRU PDF Imprimare Email

alt

Înainte de a fi structura integratoare – definită juridic, politic şi economic – a 27 de state europene (cu peste 500 de milioane de cetăţeni), Uniunea Europeană exprimă o comunitate de valori spirituale şi materiale, o conştiinţă transnaţională de cultură şi civilizaţie. Ea continuă creator tradiţiile umaniste – antice, creştine şi moderne – ale bătrânului continent, pe fondul complex al realităţilor actuale şi într-un dialog permanent cu toate ariile de cultură şi civilizaţie ale lumii contemporane.

Aparţinând Europei milenare cu toată zestrea ei istorică, lingvistică şi spirituală, România se bucură, din 2007, şi de statutul de membră cu drepturi depline a noii Uniuni Europene, iar preocuparea prioritară a noilor generaţii româneşti este aceea de a-şi afirma europenitatea de fond în formele funcţionale ale Comunităţii Europene de azi, contribuind nu numai la consolidarea unei civilizaţii materiale înfloritoare, dar şi la aceea a unei armonioase civilizaţii moral-spirituale. Am dat trup cu toţii Europei comune, dar suntem chemaţi şi la înalta aspiraţie a unui „suflet pentru Europa”. Iar acest orizont de aspiraţie se reflectă mai ales în respectul şi grija faţă de fiinţa umană, faţă de fiecare semen al nostru, cu nevoile lui specifice şi curente. Uniunea Europeană sprijină generos orice efort organizat în această privinţă, iar Proiectul pe care-l prezentăm în broşura de faţă, şi care se află la început de drum, se înscrie în umanismul european al faptelor concrete, îmbinând formele funcţionale de sorginte occidentală cu minunatul fond de omenie românească.

 

Sub cuvântul de ordine „Dăm viaţă anilor”, Proiectul „Stagii de practică geriatrică valorizate într-un context transnaţional modern” (abreviat: SPGT) aduce în ţara „tinereţii fără bătrâneţe” noi temeiuri de speranţă şi bucurie, la nivelul exigenţelor europene ale secolului XXI.

 

DĂM VIAŢĂ ANILOR: PROIECTUL SPGT


Proiectul Stagii de practică geriatrică valorizate într-un context transnaţional modern (SPGT) este un proiect multi-regional (a se vedea cele două hărţi, cu euro-regiunile româneşti şi belgiene, de pe copertele interioare ale broşurii de faţă), desfăşurat în noul context socio-medical european, în care accentul cade pe valorificarea resurselor umane în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate şi a calităţii vieţii, inclusiv a prelungirii speranţei de viaţă. Seniorii noştri au dreptul nu doar la respect principial, ci şi la o asistenţă profesională în cămine şi instituţii geriatrice moderne şi performante, ceea ce nu este posibil fără un personal educat şi calificat după cele mai înalte standarde ale momentului.

Obiectivul fundamental al Proiectului SPGT este creşterea ocupabilităţii absolvenţilor de şcoli sanitare prin îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi optimizarea atitudinii faţă de muncă. Pe parcursul celor 3 ani de implementare a Proiectului, grupul-ţintă – format din 30 de grupuri de câte 30 de elevi asistenţi medicali în an terminal – va efectua 30 de stagii de practică geriatrică de câte 2 săptămâni în casele de bătrâni medicalizate ale partenerului belgian Armonea (Bruxelles), recomandat de o lungă şi bogată experienţă în domeniu (şi care asigură şi co-finanţarea Proiectului). Elevii români vor lua contact nemijlocit cu o manieră holistică de abordare a nevoilor seniorilor – ştiinţifică şi totodată umană, cu atitudinea pozitivă faţă de muncă, respectul strict al legislaţiei, acompaniamentul permanent al rezidenţilor, comunicarea empatică, atmosfera convivială, perfecţionarea profesională continuă etc.

Partenerii români – prezentaţi mai pe larg în continuare – din cadrul Proiectului sunt: Asociaţia Filantropică Medical-Creştină Christiana (cu centrele sale şi şcolile postliceale sanitare din Bucureşti, Târgovişte, Slatina şi Galaţi), Şcolile postliceale sanitare Sf. Vasile cel Mare şi Fundeni din Bucureşti, precum şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Ana Aslan din Bucureşti.

Proiectul (ID 33957) – aprobat şi susţinut de Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane (POSDRU) – se înscrie în liniile directoare ale politicilor şi strategiilor europene şi naţionale de dezvoltare: Strategia Europeană de Ocupare şi Strategia de la Lisabona, Liniile Directoare Integrate pentru Creştere Economică şi Ocupare, Programul Naţional de Reforme (PNR), Programul Naţional pentru Promovarea Ocupării Tinerilor, Programul Operaţional Regional (POR).

 


 
  Copyright © 2007-2011 Editura Christiana
Webdesign  ArtGround.ro